BIHARI „múzeumi tanoda”

A Bihari Múzeum közoktatást és az életen át tartó tanulást támogató tevékenységei

A Bihari Múzeum több évtizedes hagyományokkal rendelkezõ múzeumpedagógiai munkájának újabb lendületet a TÁMOP 3.2.8/B-08 jelû, a Múzeumok oktatási-képzési szerepének erõsítésére 2009-ben kiírt pályázat adott. A pályázat keretében kidolgozott programot Bihari „múzeumi tanoda” címmel a 2009/2010-es tanévben és a 2010/2011-es tanév I. félévében, 4. és 5. osztályosok, valamint középiskolások számára hirdettünk meg. Szintén ezzel a pályázattal való-sítottuk meg speciális foglalkozásainkat, illetve a kisgyermekes családok számára tervezett tematikus foglalkozássorozatunkat is.

A projekt keretében elkészült mûtárgymásolatok, szemléltetõ eszközök: szövõszék, szövõkeret, kenderfeldolgozás eszközei, bihari rátétes szûr, derecskei kisbunda, guba, furtai nõi és férfiviselet, pásztoreszközök, kalapok, népi kerámiaedények, falumakett-építõ játék, „miniásatás”.

 

BIHARI „múzeumi tanoda” c. projekt

I. KÖZOKTATÁST TÁMOGATÓ PROGRAMOK –
MÚZEUMIÓRA-SOROZATOK  (6 alkalom/tanév)

A múzeumióra-sorozatok Nemzeti Alaptantervben (NAT) meghatározott kulcskompetenciák (Anyanyelvi kommunikáció; Természettudományos kompetencia; Hatékony, önálló tanulás; Kezdeményezõképesség és vállalkozói kompetencia; Esztétikai-mûvészeti tudatosság és kifejezõképesség) elmélyítését szolgálják. A NAT kiemelt fejlesztési feladatai közül a Hon- és népismeret, „Felkészülés a felnõttlét szerepeire” és a „Tanulás tanítása” támogatását célozzák.
Minden múzeumi óra társadalmi integrációt segítõ és az elfogadó attitûdöt fejlesztõ program.

Cél: Az iskola oktatási-nevelési munkájának segítése. Alapkompetenciák fejlesztése, értékrend és világszemlélet formálása

Módszerek: szemléltetés, beszélgetés, magyarázat, megfigyeltetés, értékelés, didaktikai játék

Eszközök: mûtárgyak, mûtárgymásolatok (használati tárgyak kézbe vétele, használata, viseletek felpróbálása), feladatlapok, kézmûves tevékenység

Szervezési formák: csoportos, frontális, egyéni

 

Résztvevõ partnereink:
– Berettyóújfalu valamennyi általános iskolája:
Toldi Miklós Református Általános Iskola
József Attila Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szolgálat tagintézményével, a Széchenyi István Általános Iskolával együtt
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a Hunyadi Mátyás Általános Iskola tagintézménnyel, valamint az
– Eötvös József Szakképzõ Iskola és Speciális Szakiskola (Berettyóújfalu)

A tananyag kidolgozásában segítõ pedagógusok:
Bak Judit, Sándor Zeréndné, Sebõné Papp Judit, Siteri Róbert  (általános iskola)
Hegymegi Istvánné, Mile Julianna  (középiskola)

1.  MÚZEUMI ÓRAREND

Célcsoport: Általános iskola 5. osztály
Kapcsolódó mûveltségi területek – feladatok: Ember és társadalom, Életvitel és gyakorlati ismeretek, valamint Ember a természetben – ismeretszerzés tárgyak közvetlen megfigyelésével, ismeretszerzés a helyi hagyományokról, lakóhely múltjáról.
Idõtartam: 45 perc/alkalom

 

1. óra: A történelem forrásai
A Bihari Múzeumban található források csoportosítása; a régész munkája.
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: mûtárgyak kézbevétele (cérnakesztyûvel), „miniásatás”

2. óra: Az élelemtermelés kezdetei
A Bihari Múzeum régészeti kiállítótermében (Berettyóújfalu-Herpály lelõhely)
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: agyagedény készítése „újkõkori módra”

3. óra: Táplálkozás
A bihari népi táplálkozás alapanyagai, a bihari konyha edényei.
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: növényi alapanyagok felismerése tapintással, ízleléssel, találós kérdések alapján, konyhai edények csoportosítása közös memóriajátékkal

4. óra: Az öltözködés
Népi viselet darabjai, hagyományos viseletkészítõ mesterségek (szûrszabó, gubacsapó, szûcs stb.) Biharban.
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: szûr, guba felpróbálása (mûtárgymásolatok)

5. óra: A lakás
Építési módok, építési anyagok Biharban.
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: vályogtégla megemelése, Nád a házam teteje c. népdal hallás utáni megtanulása dramatizálással

6. óra: Településtörténet
Településtípusok, a Sárrét és Berettyóújfalu története
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: interaktív várostérkép, falumakett-építõ játék

 

2.  MÚZEUMI DALOLÓ

Célcsoport: Általános iskola 4. osztály
Kapcsolódó mûveltségi területek – feladatok: A Mûvészetek mûveltségi terület (ének-zene részterület) – A dalok élményekbõl kiinduló szövegtartalmat kifejezõ megszólaltatása, az éneklési öröm felkeltése.
Népzenei dalanyag tanítása hallás után. Népszokások megismertetése.
Idõtartam: 45 perc/alkalom

 

1. óra: A kenderfeldolgozás
Kapcsolódó népdal: Virágos kenderem...
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: kendertörés, szövés kipróbálása (mûtárgymásolatokkal)

2. óra: Az aratástól a kenyérig
Kapcsolódó népdalok: A part alatt..., A malomnak nincsen köve…
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: kenyértészta-dagasztás

3. óra: Pásztorkodás I. – A pásztorokról általában; juhászok
Kapcsolódó népdalok: Kelj fel, juhász..., A juhásznak jól van dolga
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: Kelj fel, juhász – csoportos játék

4. óra: Pásztorkodás II. – Kanász, gulyás, csikós
Kapcsolódó népdal: Szélrõl legeljetek...
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: pásztorok és állataik – csoportos memóriajáték, ostorcserdítés

5. óra: Népi viseletek I. – A bunda
Kapcsolódó népdal: A bundának nincs gallérja
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: Népdal éneklése két szólamban, ütõhangszerek kíséretével

6. óra:  Népi viseletek II. – A csizma és a szûr
Kapcsolódó népdal: Új a csizmám…
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: mûtárgymásolat bihari szûr felpróbálása, szûrposztó anyagának tapintása, erõsségének vizsgálata „szakítópróbával”

 

 

3.  TEXTILEK A MÚZEUMBAN

Célcsoport: Az Eötvös József Szakképzõ Iskola könnyûipari alapozó szakmai orientációs gyakorlat 10. évfolyamos, ruhaipari képzésben résztvevõ diákjai
Kapcsolódó mûveltségi területek: A NAT a szakiskolai oktatási és nevelési elveihez – az általános mûveltség megszilárdító szakaszban azokon a területeken, amelyek szükségesek a szakképzés elõkészítéséhez elsajátítandó kompetenciák kialakításához.
Idõtartam: 45 perc/alkalom

 

1. óra:  A népi textilek alapanyagai I. – Kenderfeldogozás
A kenderfeldolgozás folyamata és eszközei Biharban.
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: kendertörés, gerebelés kipróbálása (mûtárgymásolatokkal)

2. óra:  A népi textilek alapanyagai I. – A szövés
A paraszti háztartás szõttesei. Bihari szõttesek.
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: szövés szövõkereten és mûtárgymásolat szövõszéken

3. óra:  A népi textilek alapanyagai II. – A gyapjú
A gyapjúból készült viseleti és lakástextilek.
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: nemezelés

4. óra: Népi viseletek
A népi viseletek fajtái. Viseletkészítõ mesterségek Biharban.
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: viseleti darabok (furtai nõi és férfi), szûr, guba stb. felpróbálása

5. óra:  Népi díszítõmûvészet I. – A szûrrátét
Egy bihari jellegzetesség, a szûrrátét.
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: szûrrátét-metszés (poháralátét, könyvjelzõ készítése)

6. óra: Népi díszítõmûvészet II. – A hímzés
A furtai és a komádi hímzés.
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: jegykendõ hímzése furtai motívummal

 

II. EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁST (LLL) TÁMOGATÓ PROGRAMOK

1. Tematikus foglalkozás (2009. okt.–2010. okt.  10 alkalom)

A BIHARI TÁJ ADOMÁNYAI – A BIHARI EMBER HAGYOMÁNYAI
Családi program
Biharban általános alapanyagok, termények hagyományos felhasználási módjai

A programot az életen át tanulás (LLL), a formálist kiegészítõ és formális utáni informális tanulási rendszereihez kötjük.
A program az LLL fejlesztési feladatok közül kommunikáció és együttmûködési készség fejlesztésére irányul a munkaalapú tanulás és a kollektív felfedezõ tanulás módszerével.

Célcsoport: Kisgyermekes családok
Oktatási, nevelési cél: Az életen át tartó tanulás jegyében, a múzeum állandó kiállításához és/vagy a hónap mûtárgya minikiállításhoz kapcsolódva egy-egy olyan alapanyag, élelmiszer-nyersanyag bemutatása, amelyet a múzeum  gyûjtõterületén hagyományosan használtak. Az egyes alapanyagok, nyersanyagok kultúrtörténetérõl igyekszünk csaknem teljes képet adni: a felhasználás történetén, felhasználási lehetõségeitõl, a népéletben betöltött szerepén, valamint a hozzá kapcsolódó mesterségeken, annak eszközkészletén (illetve élelmiszer esetén termesztésének, feldolgozásának eszközkészletén) keresztül, az adott anyaghoz kapcsolódó néphagyományokig, irodalmi és népköltészeti alkotásokig. A közösen szerzett élmény, az együttalkotás öröme a résztvevõ családokban az összetartozás érzését növeli.
Módszerek: szemléltetés múzeumi mûtárgyakkal, képekkel, mûtárgymásolatokkal: használati tárgyak kézbe vétele, használata, viseletek felpróbálása, kézmûves tevékenység, feladatlapok.
Idõtartam: 120 perc/alkalom

A  tematikus foglalkozásokon közremûködõ pedagógusok, népmûvészek:
Benõ Tamás bõrmûves, Fekete Sándorné játékkészítõ, Fenyvesvölgyiné Tóth M. Zsuzsanna képzõmûvész–rajztanár, Gál Attila bõrmûves, Gyönyörûné Erdei Judit szûrrátét-készítõ, Kolozsvári-Donkó Rebeka mézeskalács-készítõ, Loós Imre és Loósné Nagy Ilona nemezkészítõk, Madarné Szõke Erzsébet gyékény- és csuhéfonó, Magyar Zita fazekas, Nagy Andrea játékkészítõ, Nagy Magdolna szövõ, Pelbártné Zöld Klára szalmafonó, Siteri Róbert kézmûves–rajztanár, Szatmári Ferenc kosárfonó, Tóth Gyula fafaragó

 

1. alkalom: „Múzeumi Morzsoló” (Kukorica – 2009. okt. 24.)
Kapcsolódó tevékenység: kukoricamorzsolás, csuhébaba és kórójáték készítése, népi játékok, illetve kukoricaprósza és puliszka kóstolása

2. alkalom: „Múzeumi Fonó”  (Kender – 2009. nov. 21.)
Kapcsolódó tevékenység: kendertörés, gerebelés, fonás, szövés szövõkereten és szövõszéken

3. alkalom: Mézelõ délután  (2009. dec. 13.)
Kapcsolódó tevékenység: mézeskalács-sütés, -díszítés, méhviaszgyertya készítése

4. alkalom: Vermeljünk!  (Burgonya, répa – 2010. febr. 6.)
Kapcsolódó tevékenység: krumplinyomda készítése, zöldségszobor készítése, illetve lepcsánka kóstolása

5. alkalom: A gyékény és a nád napja  (2010. febr. 27.)
Kapcsolódó tevékenység: gyékényszatyor szövése, gyékénylovacska, nádsíp készítése, írás nádtollal

6. alkalom: A gyapjú napja  (2010. márc. 20.)
Kapcsolódó tevékenység: nemezelés és szûrrátétmetszés kipróbálása, illetve mûtárgymásolat szûr és guba felpróbálása

7. alkalom: A bõr napja (2010. ápr. 24.)
Kapcsolódó tevékenység: kisostor fonása, bõrpénztárca készítése szironyozással

8. alkalom: Az agyag és a föld  (2010. május 15.)
Kapcsolódó tevékenység: agyagedény készítése „újkõkori módra”, korongozás, vályogvetés

9. alkalom: Búza  (2010. aug. 19.)
Kapcsolódó tevékenység: szalmafonás, gabonaõrlés, kenyérdagasztás, kenyérlángos-sütés

10. alkalom: Fa, vesszõ  (2010. szept. 18.)
Kapcsolódó tevékenység: népi játékok készítése fából, vesszõfonás

A megvalósításban résztvevõ múzeumi munkatársak, illetve múzeumbaráti kör tagok:
Kállai Irén, Kurcz Beatrix, Nagy Sándor, Sándor Zeréndné, Tóthné Varga Katalin

 

2. Speciális múzeumi foglalkozás

TEXTILEKRÕL A MÚZEUMBAN

Célcsoport: Az Eötvös József Szakképzõ Iskola és Speciális Szakiskola speciális nevelési igényûek középfokú szakképzésében résztvevõ 12. évfolyamos, textiltermék-összeállító képzés diákjai. A Textilek a múzeumban c. múzeumióra-sorozat tematikájához hasonló témakörökkel, 10 alkalomra megbontva, a csoport speciális nevelési igényeihez igazodva.
Idõtartam: 45 perc/alkalom

 

1. alkalom: A népi textilek alapanyagai I. – A kenderfeldogozás I.
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: kendertörés, gerebelés kipróbálása (mûtárgymásolatokkal)

2. alkalom: A népi textilek alapanyagai I. – A kenderfeldogozás II.
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: fonás kipróbálása (mûtárgymásolatokkal)

3. alkalom: A szövés
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: szövés szövõkereten és szövõszéken (mûtárgymásolatokkal)

4. alkalom: A népi textilek alapanyagai II. – A gyapjú
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: nemezlabda készítése

5. alkalom:  Népi viseletek elemei
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: mûtárgymásolat viseleti darabok (furtai nõi és férfi) felpróbálása

6. alkalom: Népi viseletek I.  Szûr, guba, bunda
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: mûtárgymásolat viseleti darabok (szûr, guba, kisbunda) felpróbálása

7. alkalom: Népi viseletek, lakástextilek és díszítõmûvészet
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: múzeumi mûtárgyak kézbevétele (cérnakesztyûvel)

8. alkalom: Népi viseletek II. Népi díszítõmûvészet – A szûrrátét
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: szûrrátétmetszés (poháralátét, könyvjelzõ készítése)

9. alkalom: Népi díszítõmûvészet I. – A furtai hímzés
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: jegykendõ hímzése furtai motívummal

10. alkalom: Népi díszítõmûvészet II. – A komádi hímzés
Ismeretelmélyítést segítõ élményelemek: komádi hímzés motívumainak rajzolása

 

„Múzeumok Mindenkinek Program – Múzeumok oktatási képzési szerepének erõsítése” – TÁMOP-3.2.8/B-08-2009-0014. számú pályázat

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A támogatás összege: 7.000.000 Ft.

Kedvezményezett: Hajdú-Bihari Megyei Múzeumok Igazgatósága, 4026 Debrecen, Déri tér 1.
Megvalósítás helye: BIHARI MÚZEUM, 4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 1.

Közremûködõ szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága, 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Telefon: 1/301-3200,  www.okmt.hu

Projektgazda: Hajdú-Bihari Megyei Múzeumok Igazgatósága,
képviselõ: Lakner Lajos megyei múzeumigazgató

Projektmenedzser: Kállai Irén múzeumigazgató

Projekt szakmai megvalósító: Dr. Krajczárné Sándor Mária múzeumpedagógus

Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága

 

www.nfu.hu

www.nfu.hu/hepih

www.okmt.hu