Bihari vándortarisznya - A Bihari Múzeum tanórán kívüli és szabadidõs tevékenységei
TÁMOP 3.2.11./10-1-2010-0021. számú pályázat

 

Kedvezményezett:  Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 4026 Debrecen, Déri tér 1.
A projekt  megvalósulás helye: Bihari Múzeum 4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 1.
A pályázaton elnyert összeg: 23.300.000 Ft.
Projekt ideje:  2010. szeptember 1. - 2011. augusztus 31.

A pályázatban elnyert 23,3 millió forintból a Bihari Múzeum oktatási-képzési szerepének, iskolabarát szemléletének növelése érdekében új szabadidõs programokat dolgoztunk ki és valósítottunk  meg.

Az intézmények pedagógusaival közösen 6-féle tevékenységhez készítettünk tematikát, melynek során óvodai és iskolai oktatáson kívül szervezett programok – szakkör, témanap, tábor, vetélkedõ – formájában  ismerkedtek  a  gyerekek  a  nemzeti  és  a  bihari  hagyományokkal.

10 alkalmas 2 órás szakkört szerveztünk Kör-kör, ki játszik? címmel 4 intézmény 15-20 óvodása számára, Nagyszüleink játékai címmel pedig 3 iskola 10-15 alsó tagozatos diákjával. A legnagyobbaknak, 8-10 felsõ tagozatos tanuló számára 3 iskolában Múzeum és informatika címmel  szerveztük meg az infokommunikációs szakkört.

Bihari hagyományok-adományok címû múzeumi, néprajzi, történeti vetélkedõsorozatunkat  5  iskola  25-30  felsõ  tagozatos  diákjával  valósítottuk  meg,  félévente  2-2  alkalommal.

Árpád vezér nyomában elnevezéssel a honfoglaló magyarok életmódjának bemutatására félévente 3-3 alkalommal 4-4 órás témanapot szerveztünk 2 iskola 20-25 fõs diákcsoportjának részvételével. Július végén fejezõdött be a Falu-járó Biharban – múzeumi tábor.  Az ötnapos programon  4  iskola  25 alsó tagozatos diákja vett részt.

A programsorozatban 9 intézmény volt a partnerünk.

Berettyóújfaluból a Vass Jenõ Óvoda és Bölcsõde intézmény 4 tagóvodája: a Széchenyi Tagóvoda, az Eszterlánc Tagóvoda, a Gyermekkert Tagóvoda, a Székhely Óvoda, az iskolák közül a Toldi Miklós Református Általános Iskola, a József Attila Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és tagintézménye, a Széchenyi István Tagiskola vett részt a  projektben.

A berettyóújfalui kistérségbõl két iskolával kötöttünk szerzõdést: a szentpéterszegi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsõde és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménnyel, valamint a Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nagykereki Tagiskolájával. Mindkét intézményben  a  hátrányos helyzetû tanulók száma meghaladja a 30%-ot.

152 alkalommal, összesen közel 500 órányi foglalkozáson, közel 500 gyerek ismerte meg lakóhelye múltját, kulturális értékeit a 2010/2011-es tanév során.

A pályázatból biztosítottuk a tevékenységekhez szükséges anyagokat segédeszközöket. A projekt keretében elkészült több mûtárgymásolat is, mely a foglalkozásokat szemléletesebbé, még élményszerûbbé tette: 3 db halászháló, 2-2 db mángorló, sulyok, lápi bot, vajköpülõ, vályogvetõ,  csíktartó kas, tapogató, 5-5 db lópatkó, kézi morzsoló, 1 pár jégpatkó, 1-1 kézi malom, lápvágó,  nádvágó, varsa, gyékénykupujkó, jurtamakett, sámándob, 1-1 komplett honfoglalás kori férfi- és nõi viselet, és egy 15-féle népi játékból álló kollekció.

Intézményünk gyûjteményével, kiállításaival és a szabadidõ hasznos eltöltését szolgáló programjaival a bihari hagyományokat bekapcsolja a formális és informális oktatásba. Az óvodán és a tanítási órákon kívül szervezett szakkörök, témanapok, táborok, vetélkedõk hatékonyan segítik a kompetenciafejlesztést, pozitívan hatnak a gyerekek személyiségfejlõdésére, mûvészeti és kreatív képességeire.

A projekt megerõsítette az együttmûködést, a partnerséget a Bihari Múzeum és a gyûjtõterületén lévõ más muzeális intézmények, valamint az oktatási-nevelési intézmények között, úgy, hogy közben a kidolgozott és megvalósított tematikákkal múzeumunk – mind az óvodák, mind  az  általános  iskolák számára nyújtott – programkínálata jelentõsen bõvült.

Képek a projektrõl

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Irányító hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Kezelõ szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

www.nfu.hu

www.nfu.hu/hepih

www.esza.hu