A Bihari Múzeum Évkönyve I. (1976)

A kötetben szereplő tanulmányok:

 

    > Ökrös Ferenc: Előszó
    > M. Nepper Ibolya: Kelta temetők Körösszegapáti határában
    > Balla Lajos: Dacia az utolsó Antoninusok idején (161–192)
    > Módy György–Kozák Károly: A herpályi templomromnál végzett régészeti kutatás és helyreálítás (1972–1975)
    > Nyakas Miklós: A bihari részek református egyházi javainak összeírása 1809-ből
    > Dankó Imre: Életmódbeli változások a dél-bihari síkság parasztságának felszabadulás utáni életében
    > Varga Gyula: A legeltető állattartás kutatásának néhány kérdése (Uradalmi vándorpásztorkodás)
    > Sándor Mihályné: Egy régi berettyóújfalusi ház történetéről
    > Korompainé Szalacsi Rácz Mária: A bihari házikenyér
    > Máté László: Berekböszörményi népi konyha a XIX. század második felében
    > Jakab László: Berekböszörmény földrajzi nevei
    > Sz. Kürti Katalin: Bényi Árpád művészete
    > Bakó Endre: Nadányi Zoltán levelesládájából
    > Dankó Imre: A Bihari Múzeum története
    > Bellon Tibor: Beszélgetés a "templomnyi időt megért ház" lakójával
    > Héthy Zoltán: Jelentés a Bihari Múzeum 1974-1975 évi működéséről

 

A Bihari Múzeum Évkönyve II. (1978)

A kötetben szereplő tanulmányok:

 

    > M. Nepper Ibolya–Sőregi János–Zoltai Lajos: Hajdú-Bihar megye halomkatasztere. I. Bihar
    > Mesterházy Károly: A sárrétudvari (Biharudvari) X–XI. századi temetők
    > Szathmáry László: Bilaterális asszimmetria-vizsgálatok az ártándi IX. századi népesség alsóvégtag elemein
    > Bél Mátyás: Bihar megye leírása. (Fordította: P. Szalay Emőke, jegyzetekkel elláta Csorba Csaba.)
    > Molnár Ambrus: Adatok a körsszegi uradalom XVII. századi történetéhez
    > Kilián István: Menszáros Károly nagykereki gazdaságának inventráiuma 1837-ből
    > Módy György: Egy angol utazó 1850 februájában Bihar megyében és Nagyváradon
    > Ruszoly József: Megtámadott képviselőválasztások Bihar vármegyében (1861–1913)
    > Ácsné Dankó Éva: Emberi erővel történő teherhordás az Észak-bihari síkságon a századforduló idején
    > V. Szathmáry Ibolya: Szokások és hiedelmek a szerelmi élettől a keresztelőig a berettyóújfalui néphagyományban
    > Héthy Zoltán: Ostváth Pál és fő műve
    > Papp Antal: Osváth Pál munkájának földrajzi értékelése
    > Varga Gyula: Osváth Pál sárréti leírásának agrártörténeti jelentősége
    > Ujváry Zoltán: Osváth Pál és a folklór
    > Masits László: Lyka Károly, Móricz Zsigmond és Veres Péter ismeretlen levelei Gáborjáni Szabó Kálmánhoz
    > Nagy Sándor: Barsi Dénes levele Sinka István érdekében
    > Héthy Zoltán: Összefoglaló jelentés a Bihar Múzeum 1976–1978. évi működéséről

 

A Bihari Múzeum Évkönyve III. (1982)

A kötetben szereplő tanulmányok:

 

    > Kovács Gábor: Téli énekesmadarak vizsgálata Bihar és a Hortobágy szikesein
    > Szathmáry László: A bihardancsházai trepanált koponya
    > Balla Lajos: A daciai telepítések és jelentőségük
    > Mesterházy Károly: Honfoglaláskori nyereg Ártándról
    > Rácz Zoltán: Szempontok a Monostorpályi Árpád-kori templomának értékeléséhez
    > Módy György: Fancsika, egy XVI. század végén elpusztult északbihari falu
    > Détshy Mihály: A pocsaji Rákóczi-udvarház
    > Karacs Zsigmond: Adatok a Földes határába olvadt Mezőszentmiklósi birtoklástörténetéhez
    > Csatári Bálint: A Sárrét falvainak középkori településrendje és annak változásai
    > Balassa Iván: Adatok Báránd XVIII. századi történetéhez
    > Nyakas Miklós: A báródsági nemes kerület rendtartása a XVIII. század végéről
    > Sándor Mihályné: Két szőlőskerti törvény és jegyzőkönyv Berettyóújfaluban
    > Péter Imre: A Sárréti Népfőiskola
    > Dankó Imre: A vasfű (Verbena officinalis L.) a sárréti néphagyományban
    > Fehér Ágnes: A hagyományos családmodell átalakulása egy bihari falu (Tépe) társadalmában
    > Kálnási Árpád: Mezőpeterd földrajzi nevei
    > Bakó Endre: Nadányi Zoltán szigligeti levelei
    > Héthy Zoltán: Összefoglaló jelentés a Bihari Múzeum 1979–1981. évi működéséről
    > Péter Imre: Egy élet a Sárrétért. Szűcs Sándor emlékezete

 

A Bihari Múzeum Évkönyve IV–V. (1986)

A kötetben szereplő tanulmányok:

 

    > Kovács Gábor: Madártani megfigyelések a Hosszúpályi, Konyár és Esztár környékének szikes tavain (1969–1984)
    > Szincsák János: A hencidai Csere-erdő
    > Kováts Lajos: Az Érmellék gólyaállománya 1984-ben és annak változása 1968–1984 között
    > Kalicz Nándor–Raczky Pál: Ásatások Berettyóújfalu-Herpály neolitikus és bronzkori telltelepülésén 1977–1984 között. I. Újkőkor (Neolitikum)
    > Sz. Máthé Márta: Ásatások Berettyóújfalu-Herpály neolitikus és bronzkori telltelepülésén 1977–1984 között. II. Bronzkor
    > Módy György: Zsáka és környéke a XVIII. századig
    > Cennerné Wilmhelmb Gizella: Zsáka vára
    > Nyakas Miklós: Querela Comitatus Bihariensis. Adatok a bihari hódoltság történetéhez a Várad eleste utáni időkből
    > Nyakas Miklós: A Báródság nemessége a XIX. század elején
    > Molnárné Mayer Mária: Mutatvány Pesty Frigyes Bihar megyei Helynévgyűjtéséből
    > Zsupos Zoltán: Dokumentumok és cikkek a Bihari Független Kisgazdapárt megalakulásáról
    > Zsupos Zoltán: "Szépen legel a Marosi gyulája..." – Folklór és valóság
    > Tarsoly László: Körösszakál földrajzi nevei
    > Bakó Endre: Kollányi Boldizsár arcképéhez
 

A Bihari Múzeum Évkönyve VI–VII. (1991)

A kötetben szereplő tanulmányok:

 

    > Balla Lajos: Studia Dacica II.
    > M. Nepper Ibolya: Sárrétudvari és környéke a XIII. századig
    > Módy György: Udvari története a XVI. század derekáig
    > Nyakas Miklós: Sárrétudvari a török hódoltság kezdetétől a jobbágyfelszabadításig
    > Kováts Zoltán: Darvas, Furta, Vekerd és Zsáka népességfejlődése a XVIII. századtól napjainkig
    > Varga Gyula: A paraszti élet körvaonalai a XVIII. század első felében
    > Zsupos Zoltán: Történeti és néprajzi adatok Méhkerékről
    > Pálinkás Patrícia: Berettyószentmárton földrajzi nevei
    

A Bihari Múzeum Évkönyve VIII–IX. (2001)

A kötetben szereplő tanulmányok:

 

    > Bodnár László: Monostorpályi szőlő- és borkultúrájának fejlődése és visszafejlődése
    > Cs. Szabó István: Adatok a zsákai juhtartásról
    > Dukrét Géza: Az ülőrokka, vagy gyalogrokka és a vele kapcsolatos szokások a bihari Síteren
    > Gráfik Imre: Építészeti hagyomány – változó falukép – a falu jövője
    > Siteri Róbert: "Az Isten úgy teremtette..." (Történetek Hajzer János vértesi táltosról)
    > Tódor Györgyné: Nagy Imre költészete
    > Zilahy Lajos: A sárrétudvari nyelvjárás néhány sajátossága
    > Kállai Irén: A Bihari Múzeum tíz éve: 1990–2000
    

A Bihari Múzeum Évkönyve X–XI. (2006)

A kötetben szereplő tanulmányok:

 

    > Dani János - Szilágyi Krisztián: Előzetes jelentés a Berettyóújfalu-Nagy Bócs-dülő lelőhelyen 2004-2005 során végzett megelőző feltárásról
    > Bocsi Zsófia: Mezőpeterd helye a középkori Bihar megyében
    > Barcsay László: A sárréti insurrectio
    > Péter Imre: A régi vízivilág kéziratos emlékei. Vízszabályozási munkák Biharban és a Sárréten
    > Török Péter: Egy berettyóújfalui ló-összeírás 1853-ból
    > Kolicsné Magyari Márta: Görög katolikus nagyböjti hagyományok Létavértesen
    > Siteri Róbert: A szalacsi asszony
    > Bakó Endre: Néhány dokumentum Nadányi Zoltán közszerepléséhez
    > Bakó Endre: Nadányi Zoltán: Szegényember naplója, 1935
    > Péter Imre: A festő és képíró Erdélyi József
    > Kállai Irén: A Bihari Múzeum öt éve (2001-2005)
    > Sándor Mária: A Bihari Múzeum múzeumpedagógiai tevékenysége
    > Kolozsvári István: Népi építészeti emlékeink esélyei és lehetőségei - Tájházak Biharban
    > Kállai Irén: 1976-2006 - 30 éves a Bihari Honismereti Tábor

 

A Bihari Múzeum Évkönyve XII–XIV. (2009)

A kötetben szereplő tanulmányok:

 

    > Bél Mátyás: Bihar vármegye leírása (fordította: P. Szalay Emőke, jegyzetekkel ellátta Csorba Csaba)
    > Sándor Mária–Török Péter: Rebeka néni szakácskönyve - Egy százesztendős kéziratos receptgyűjtemény Csökmőről
    > Török Péter: Bihar vármegye 1706. évi limitatiója
    > Seres István: Források Zöld Marci életéhez. A betyár első bűnperének iratai 1810-ből
    > Vajda Mária: A szőlőművelés szokáshagyományai Álmosdon
    > Magyari Márta: Görög katolikus húsvéti hagyományok Létavértesen
    > Kolozsvári István: Egy bihari falu építészeti hagyományainak átalakulása a XX. században – Pocsaj népi építészete és változó faluképe
    > Bakó Endre: Egy bihari polihisztor – Simon István élete
    > Csorba Csaba: Emlékezés Jakó Zsigmondra (1916–2008)
    > Csorba Csaba: Emlékezés Dankó Imrére (1922–2008)
    > Kállai Irén - Sándor Mária: A Bihari Múzeum három éve: 2006–2008
    

A Bihari Múzeum Évkönyve XV–XVI. (2011)

A kötetben szereplő tanulmányok:

 

    > Szolnoki László: Régészeti feltárások Sáp, Bihardancsháza és Bihartorda között (2009)
    > Török Péter: Bihari vonatkozású iratok Budapest Főváros Levéltárában
    > T. Varga Katalin: A Miskolczy család dokumentumai a Bihari Múzeum gyűjteményében
    > Siteri Róbert: Hazafias dalcsokor és mezítlábas tornászcsapat
    > Seres István: Források Kis Víg Miska üldözéséhez
    > Bihari-Horváth László: A bakonszegi parasztközösség által a XVIII. században hasznosított puszták története: a Kovácsi- és a Bócsi-puszta
    > Petrovszki Ildikó: Táplálkozás Biharkeresztesen
    > Sándor Mária: Mezőtúri mázas kerámia a Bihari Múzeum gyűjteményében
    > Bakó Endre: Sinka István pályakezdő évei
    > Kállai Irén - Sándor Mária: A Bihari Múzeum tevékenysége 2009-2010-ben

 

A Bihari Múzeum Évkönyve XVII-XIX. (2014) / A teljes PDF letölthető itt.

A kötetben szereplő tanulmányok:

 

Balázs Ádám - Dani János: Újabb bronzkori kocsimodellek a bihari Berettyó völgyből és egyéb, lótartással kapcsolatos tárgyak
> Seres István: Egy berettyószentmártoni betyár Gázsy Imre 1849-es gerillacsapatában
> Duró Ferenc: "Faluváros", avagy Berettyóújfalu kortárs percepciója a XX. század első felében
> Gyönyörűné Erdei Judit: Rátétes szűrök a Bihari Múzeum gyűjteményében
> Csarkó Imre: Memento mori - Három bihari katona kéziratos naplója az első világháborúból
> Sándor Mária: "Írtam ide... Jakab Vilma" - Egy bihartordai háziasszony feljegyzései, 1939-53
> Bakó Endre: Szabó Pál Bihar-élménye
> Szémánné Veres Gabriella: Költő Nagy Imre verskéziratai a Bihari Múzeum irodalmi gyűjteményében
> Sándor Mária: "...hogy a dalokat visszaadhassam a falunak" - Bencze Lászlóné dr. Mező Judit néprajzi és közművelődési munkája Biharban és a Sárréten
> I. Sándor Ildikó - Sándor Mária: Egy székely tanítónő Bihar hagyományaiért - Dr. Sándor Mihályné Nagy Gabriella néprajzi és közművelődési tevékenysége
> Kállai Irén: Átalakulás-lehetőség - A Bihari Múzeum tevékenysége 2011-2013 között

 

A Bihari Múzeum Évkönyve XX-XXII. (2017)

A kötetben szereplő tanulmányok:

 

    > Kocsis-Boruzs Gábor: Előzetes jelentés Berettyóújfalu-Somota-dűlő, 2. lelőhely északi részének régészeti feltárásáról
    > Nyakas Miklós: Mikepércs hajdúváros
    > Csarkó Imre: Harcterek naplói
    > Sándor Mária: "Régi feljegyzésemről ide leírtam..." - Jakab Vilma bihartordai háziasszony újabb feljegyzései
    > Gyönyörűné Erdei Judit. Szűrrátét díszítésű tárgyak a Bihari Múzeum textilgyűjteményében
    > Sándor Mária: Mezőtúri mázas kerámia bihari kisgyűjteményekben
    > Bakó Endre: Egy feledésbe merült versgyűjtemény - A bihari lant (1920)
    > Szémánné Veres Gabriella: Nagy Imre virágai - 120 éve született a pórok költője
    > Korompainé Mocsnik Marianna: Mint(a) nagymamánál - A Bihari Múzeum vándorkiállítása
    > Kállai Irén: Sikeres átalakulások - A Bihari Múzeum tevékenysége 2014-2016 között

 

A Bihari Múzeum Évkönyve XXIII. (2018) / A teljes PDF letölthető itt.

A kötetben szereplő tanulmányok:

 

   > Bagossyné Körtvélyesi Mária: Dr. Barcsay László családjának története
   > Megyeri-Pálffi Zoltán: "Nagys. dr. Barcsay László. kir. járásbíró úr lakóháza"
   > Kállai Irén: Adalékok a Barcsay-kert történetéhez
   > Sándor Mária: A XX. századi Berettyóújfalu, Zsáka és Debrecen a Barcsay-fotóarchívum felvételein
   > Korompainé Mocsnik Marianna: A Barcsay család utazásai
   > Szabó Anna Viola: Barcsay László fényképekbe mentett élete
   > Csarkó Imre: Cserkészet a Trianon utáni évtizedben csonka Biharban és annak megyeszékhelyén, Berettyóújfaluban
   > Fekete Márk: Játék-had-történet - A Barcsay-játékgyűjtemény a Bihari Múzeumban

 

A Bihari Múzeum Évkönyve XXIV. (2019) / A teljes PDF letölthető itt.

A kötetben szereplő tanulmányok:

 

   > Török Péter: Adalékok bölsei Buday István életrajzához
   > Fekete Márk: Iparosok és kereskedők Berettyóújfaluban a dualizmus korában és a két világháború között
   > Bagdi László: A háziorvosi szolgálat kialakulása Berettyóújfaluban
   > Sándor Mária: Jakab Vilma levelesládájából - Újabb emlékek egy bihartordai háziasszony életéből
   > Gyönyörűné Erdei Judit: A bihari rátétes szűrök motívumainak változása a rátétdíszítmények továbbéltetésében a Bihari Múzeum gyűjteménye alapján
   > Bakó Endre: Egy bihari mártír poéta
   > Szémánné Veres Gabriella: "Nulla dies sine linea" - Egy tevékeny 80 év bibliográfiája
   > Kállai Irén: Új célok felé, új utakon, új emberekkel - A Bihari Múzeum tevékenysége 2017-2018-ban

 

A Bihari Múzeum Évkönyve XXV. (2020) / A teljes PDF letölthető itt.

A kötetben szereplő tanulmányok:

 

> Bocsi Zsófia: Berettyóújfalu és környéke története az Árpád-korban - Kihajtható térkép melléklet
> Gulyás László Szabolcs: Berettyóújfalu története a 13-15. században
> Brigovácz László: Bihar vármegye műtétet javasol. Adalék az 1876. évi közegészségügyi törvény korai fogadtatásához
> Sándor Mária: Jakab Vilma levelesládájából II.. Adalékok Bihartorda két világháború közötti egyesületi életének és amatőr színjátszásának történetéhez nyomtatott meghívók alapján
> Bakó Endre: "Megmaradni híven Bihari legénynek"-Dutka Ákos és a szülőföld
> Török Péter: Beszámoló a Bihari Múzeum 2019. évi tevékenységéről

 

A Bihari Múzeum Évkönyve XXVI. (2021)
A kötetben szereplő tanulmányok:

<Bagdi László: „A világ közepe" – Berettyóújfalu vármegyeszékhellyé alakulása 1920–1928
<Bagdi László – Török Péter: „Hazádnak rendületlenül"... Egy korszakos közszolga ünnepi beszédének margójára
<Gyönyörűné Erdei Judit: Erdőháti Károlyné szűrrátét-készítő hagyatéka / melléklet
<Sándor Mária: Adatok a csökmői bábák történetéhez
<Bakó Endre: Nadányi Zoltán nyelv- és irodalomszemlélete
<Török Péter: Közgyűjtemények járványhelyzet idején – a Bihari Múzeum 2020. évi tevékenysége

 

A Bihari Múzeum Évkönyve XXVII. (2022) / A teljes PDF letölthető itt.
A kötetben szereplő tanulmányok:

<Kiri Edit: Szemelvények Bihar népi gyógyászatából az Etnológiai Archívum adatainak tükrében
<Szőke Richárd Rajmond: Adalékok Berettyóújfalu sajtó- és választástörténetéhez – Az 1922-es helyi nemzetgyűlési választás
<Seres István: Véres leszámolás Békésen – Újabb források a Balogh Tógyer-féle betyárbanda történetéhez
<Bakó Endre: Levelek Debreczeni Istvánhoz
<Bakó Endre: Fantázia, természetközelség, humor. Vonások Bakó Ágnes, bihari mese- és ifjúsági író portréjához
<Török Péter: 2021 – a párhuzamosok találkozása. Beszámoló a Bihari Múzeum munkájáról

 

A Bihari Múzeum Évkönyve XXVIII. (2023) / A teljes PDF letölthető itt.
A kötetben szereplő tanulmányok:

 

<Majláthné Sipos Csilla: A bihari árterek gazdálkodási és tájhasználati formái a középkortól a 19. századig
<Szőke Richárd Rajmond: Az újfalui tizenegyek története 1911–1944 – Két levél a Berettyóújfalui Sport Egylet vezetőségétől
<Tóth Miklós: Egy 15. századi bihari falu és a budai jog - Rév „mezőváros” története a Zsigmond-korban
<Czégé Réka: Társadalmi mobilitás a síron túl
<Csarkó Imre: Legendából valóság – A Berettyóújfalu és környéki táncok kutatásának története és a helyi néptáncoktatás kezdetei
<Tardy György: Berettyóújfalu keletkezése, története és fejlődése. Berettyóújfalu, 1937. (A szöveget gondozta, jegyzetekkel ellátta, a bevezető tanulmányt írta: Mezei Milán – Szőke Richárd Rajmond – Török Péter)
<Török Péter: Mi jöhet még? Beszámoló a Bihari Múzeum 2022. évi tevékenységéről